Logo

Dla wierzyciela

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć w kancelarii komornika (osobiście lub korespondencyjnie) wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego opatrzonym klauzulą wykonalności.

W celu usprawnienia pracy komornika wierzyciel powinien wskazać we wniosku o wszczęcie postępowania wszelkie znane mu składniki majątku dłużnika. W przypadku gdy wierzyciel nie posiada dostatecznych informacji na temat majątku dłużnika komornik ustala ten majątek w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań, na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną oraz wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze wyżej wskazanych czynności komornik nie zdoła ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

W tym celu należy zawrzeć we wniosku egzekucyjnym następujący zapis: „Zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Markowi Kędziora poszukiwanie majątku dłużnika w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 801 [2] kodeksu postępowania cywilnego“.

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Pułtusku Marka Kędziory do prowadzenia spraw, w których miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika znajduje się w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika znajduje się poza obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Pułtusku wniosek o wszczęcie postępowania powinien zawierać również następującą formułę: „Oświadczam, że wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ”.

Wyjątkiem od tej zasady są sprawy: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń (w tym lokali mieszkalnych) z osób lub rzeczy oraz sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W powyższych sprawach egzekucja może być prowadzona tylko przez komornika ogólnej właściwości dłużnika.

Dokumenty do pobrania

Wniosek alimenty

Wniosek alimenty

Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny

Wniosek o dokonanie zabezpieczenia

Wniosek o dokonanie zabezpieczenia

Wniosek o doręczenie korespondencji

Wniosek o doręczenie korespondencji

Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu

Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu